Simula ika-8 ng Enero 2022, ang mga pasyenteng walk-in para sa COVID-19 testing ay hindi na tatanggapin sa RITM Triage.